Bài học kinh nghiệm từ công tác đấu tranh phòng chống ma túy trên địa bàn TP Đà Lạt

Thứ Hai 22/12/2014 08:00
77

Mặc dù là địa bàn có tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy khá phức tạp, nhưng những năm qua Đà Lạt vẫn là địa phương có nhiều nỗ lực và khá thành công trong việc đấu tranh ngăn chặn hoạt động của loại tội phạm này. Bài học kinh nghiệm được rút ra từ kết quả đó là:

Mặc dù là địa bàn có tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy khá phức tạp, nhưng những năm qua Đà Lạt vẫn là địa phương có nhiều nỗ lực và khá thành công trong việc đấu tranh ngăn chặn hoạt động của loại tội phạm này. Bài học kinh nghiệm được rút ra từ kết quả đó là:
Sự chỉ đạo kịp thời cụ thể của ban chỉ đạo phòng chống ma túy tỉnh Lâm Đồng, của Thành ủy, UBND thành phố Đà lạt; Sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo công an thành phố; Sự phối kết hợp của các ban ngành đoàn thể và chính quyền cơ sở … chính là nhân tố quan trọng đem lại sự thành công cho công tác đấu tranh phòng chống ma túy.
Đấu tranh phòng chống ma túy  có hiệu quả phải phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị với sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân. Trong triển khai thực hiện cần quán triệt phương châm “ Lấy phòng ngừa là chính. Tuyên truyền giáo dục nêu cao nhận thức là cơ bản. Lấy dân làm gốc, gia đình làm tế bào, xã phường thôn ấp, cơ quan xí nghiệp, đơn vị, trường học làm điểm tựa, lưc lương công an làm nòng cốt ”.
Thực tế tại địa phương những năm qua cho thấy: ở nơi nào lực lượng quần chúng được tuyên truyền giáo dục bồi dưỡng kiến thức về pháp luật phòng chống ma túy, về phương thức thủ đọan hoạt  động của tội phạm và tệ nạn ma túy; áp dụng biện pháp phòng ngừa thông qua việc tập hợp tổ chức quần chúng, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an và các tổ chức làm công tác an ninh trật tự thì nơi ấy phong trào quần chúng mạnh, nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm ma túy, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, tội phạm và tệ nạn ma túy sẽ giảm. Điều quan trọng nữa là phải chú ý làm tốt công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội để quản lý, cảm hóa giáo dục người sau cai nghiện ma túy trở về tái hòa nhập công  đồng. Đặc biệt quan tâm đến việc giúp họ thoát khỏi mặc cảm và tạo công ăn việc làm ổn định cho họ.
Bên cạnh những nguyên nhân kết quả nêu trên, những khó khăn vướng mắc làm ảnh hưởng đến công tác đấu tranh phòng chống ma túy cũng được chỉ ra là: Nhận thức về công tác đấu tranh phòng  chống ma túy của một số thành viên ban chỉ đạo, ban ngành đòan thể và nhân dân còn chưa cao, đa số còn cho rằng đây là nhiệm vụ của công an. Do vậy, việc quan tâm chỉ đạo của một số phường xã ban  ngành đòan thể chưa thường xuyên, thiếu đeo bám  quyết liệt, không có kế hoạch cụ thể.
Biên chế cho lực lượng công an phòng chống ma túy còn thiếu. Kinh phí, phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy cũng còn nhiều hạn chế.
Trong công tác quản lý người sau cai nghiện, một số tổ chức xã hội, quần chúng ít quan tâm, ngại tiếp xúc. Đặc biệt, xã hội, kể cả các cơ quan có trách nhiệm, chưa quan tâm tạo công ăn việc làm để người cai nghiện sớm hòa nhập cộng đồng, do đó, tình hình tái nghiện vẫn chiếm tỷ lệ cao, tới trên 70%.